VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI HOPA CZ S.R.O. - Olsen spa

Úvodní ustanovení:

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydává společnost HOPA CZ s.r.o.  se sídlem Divnice č. ev. 255, 763 21 Slavičín (dále jen "společnost HOPA" nebo "HOPA"), IČ: 25502531, DIČ: CZ25502531, registrována u krajského soudu v Brně, spisová značka C 28241, jako prodávající všech uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

2. Tyto Podmínky platí i v případě, že společnost  HOPA sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nekatalogové dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

I. Použité pojmy a termíny

1.    Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami vystaví Společnosti HOPA objednávku.

2.    Plněním se rozumí zboží dodávané společností HOPA v souladu s jeho předmětem podnikání.

3.  Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny dle nabídek názvem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.

4.  Nekatalogovým zbožím se rozumí zboží neuvedené v katalogu, které společnost HOPA dodává podle zvláštních ustanovení těchto Podmínek.

5.    Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči společnosti HOPA s cílem obdržet od ní plnění. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:

a. jméno a příjmení u fyzických osob, či obchodní firma kupujícího,

b. u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u právnických osob sídlo    kupujícího,

c. dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b),

d. IČ a DIČ kupujícího,

e. bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,

f. druh zboží a jeho množství,

g. označení zboží podle položek v katalogu společnosti HOPA,

h. podpis kupujícího, popř. statutárního orgánu nebo zmocněného či v běžném obchodním stykuoprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat, včetně vypsání jeho jména,

i. výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly společnosti HOPA předloženy dříve,

j. Telefonické objednávky jsou v tomto případě nepřípustné. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je společnost HOPA oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena. Náležité objednávky jsou společností HOPA zpracovávány po celý pracovní týden, do 10:00 hodin každého pracovního dne. Objednávky přijaté po 10:00 hod. mohou být zpracovány následující den !

Společnost HOPA si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je Společnost HOPA oprávněna plnění podle objednávky odmítnout. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním společností HOPA v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána společností HOPA jako formulář, ať již v písemné, elektronické, či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři.

6.    Dodávkou či splněním společností HOPA (dále jen "dodávka") je okamžik předání zboží kupujícímu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.

7.      Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem společnosti HOPA, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

8.      Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III Podmínek.

9.   Termín splatnosti je den, který určila Společnost HOPA a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet společnosti HOPA nebo uhrazena společnosti HOPA v hotovosti.

10.    Pokud není společností HOPA vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce Společnosti HOPA ve znění jejich pozdějších doplňků (dále jen "Ceník"). Společnost HOPA si vyhrazuje právo Ceník upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle Ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost Ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle Společnosti HOPA, pokud není společností HOPA stanoveno něco jiného.

11. V případě, že společnost HOPA nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici, společnost HOPA po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Nedojde-li k vykrytí objednávky ze strany společnosti HOPA do 10 pracovních dnů, považuje se objednávka za zrušenou a hledí se na ni, jako by nebyla učiněna.

II. Dodací podmínky

1.   Předmětem koupě je zboží dodávané společností HOPA. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle katalogu, nabídky nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného společností HOPA. Společnost HOPA se zavazuje poskytovat alespoň zveřejněním na své internetové stránce kupujícímu nové katalogy zboží.

2.    Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího, ve lhůtě 3 - 10 pracovních dnů. Objednávka se činí písemnou formou, faxem, formou přenosu dat po síti INTERNET. V případě objednávky jinou než písemnou formou si Společnost HOPA vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou.Objednávku nekatalogového zboží je kupující povinen učinit vždy v písemné formě s tím, že termín dodání je vždy dle dohody a na základě písemného potvrzení společnosti HOPA.

3.    Společnost HOPA je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči společnosti HOPA splatné ke dni vystavení objednávky.

4.  Dopravu zajišťuje společnost HOPA, pokud není v objednávce uvedeno jinak. Zboží je dodáváno na náklady Společnosti HOPA, pokud není uvedeno v ceníku daného zboží nebo při potvrzení objednávky ze strany společnosti HOPA jinak. Převzetí zboží kupující potvrdí zaměstnanci společnosti HOPA, případně pověřenému dopravci na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s podpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

5.   Pokud kupující nesdělí společnosti HOPA jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě uvedení více adres společnost HOPA může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

6.  Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat společnost HOPA o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje společnost HOPA jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.

7.   Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list. Při fakturaci bude kopie potvrzeného dodacího listu připojena k faktuře.

 

III. Kupní cena a platební podmínky

1.  Kupní cena je stanovena Ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře. Kupní cena zahrnuje veškeré výdaje společnosti HOPA spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání (není-li těmito Podmínkami stanoveno jinak), včetně ochrany zboží a jeho pojištění. Kupující je s Ceníkem seznámen.

2.  Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 7. dnem od data vystavení faktury (data zdanitelného plnění).

3.  V případě první objednávky u nového zákazníka je vždy faktura splatná při odběru zboží, pokud není stanoveno jinak.

4. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:

a. datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,

b. datum splatnosti,

c. označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, zakázku

d. uvedení celkové ceny bez DPH,

e. DPH,

f. uvedení celkové částky k úhradě,

g. čísla dodacích listů, pokud byly vystaveny zvlášť,

h. zákaznické číslo, pokud je přiděleno,

i. číslo objednávky

j. identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ

5.  Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je společnost HOPA oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně. V tomto případě zůstává zboží i nadále majetkem společnosti HOPA až do úplného uhrazení faktur(y).Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je společnost HOPA oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího. Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vracení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu společnosti HOPA nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího. Pokud nedojde k úplnému vrácení do 30 dnů od doručení Odstoupení od smlouvy kupujícímu, vyhrazuje si společnost HOPA přednostní právo na exekuci majetku společnosti, případně jednotlivých společníků.

6.   V případě další objednávky ze strany kupujícího, který je dle bodu 5. již v prodlení se zaplacením kupní ceny faktur(y), bude plnění této objednávky odleženo do doby plného uhrazení kupní ceny, případně sumy kupních cen.

IV. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1.   Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem společnosti HOPA, který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Pro zveřejnění Reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejné ustanovení o zveřejnění těchto Podmínek.

2.   Pokud není Ceníkem stanoveno něco jiného, společnost HOPA poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží.

V. Zvláštní ustanovení o nekatalogovém zboží a nekatalogových službách

1.    Nekatalogové zboží se dodává výhradně na základně zvláštní písemné objednávky nebo kupní smlouvy.

2.    Společnost HOPA může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví společnost HOPA. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane.

VI. Cena zboží a Platební podmínky


1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese sídla společnosti. 
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, jeho číslo Vám bude zasláno při objednávce

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.


4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má Kupující v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje prodávajícího prostřednictvím emailové adresy info@olsen-spa.cz. Pro odstoupení od smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

2. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy ať už v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené,má Provozovatel vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo a plavky), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

4. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5. Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, má nárok využít štítek „zpětná zásilka“ a neplatit tak poštovné. V případě, že štítek nemá, vrací mu Provozovatel náklady na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, obvykle částku ve výši 74 Kč. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty. V případě, že Kupující - spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že Kupující - spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve vícezásilkách, má nárok na využití jednoho štítku, případně je mu vráceno pouze jedno poštovné.

8. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, má Kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, obvykle částku ve výši 74 Kč.

9. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

10. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VIII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí (v případě, že není uvedeno jinak). Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.

3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

5. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména fakturu (prodejní doklad) nebo záruční list.

6. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

9. Jestliže Provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci Provozovatele a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle Kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka Provozovatele.

10. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Provozovatel povinen Kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

12. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Provozovatelem reklamované zboží, je Provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Provozovatel Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem.

2. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu pro Kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Aktuální informace o zpracovatelích Osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Provozovatele zde a případně budou rovněž zaslány Kupujícímu na jeho žádost.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na webových stránkách internetového obchodu nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Kupující jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.

X. Ostatní ustanovení

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

2Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za společnost HOPA. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce společnosti HOPA nabývají účinnosti 2. dnem pozveřejnění. Novější Podmínky ruší Podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

Ve Slavičíně dne: 15. 8. 2008
Ing. Jiří Holeček, jednatel společnosti